Laatst bijgewerkt: 20-09-2016

Jaarlijks wordt er kerkenbreed een collecte georganiseerd voor een doel dat in onderling overleg met Spanje wordt vastgesteld. Het gaat steeds om helder omschreven doelen, waarvan een duidelijke begroting bestaat, en die in overleg met de betrokkenen zijn uitgekozen.

In vroeger jaren werd de collecte mede gedragen door de Gustaf Adolphverein, maar deze heeft zijn activiteiten verlegd, en participeert helaas niet meer. De collecte werd tot 31-12-2007 nog samen met de Stichting Silo voorbereid, die zich voornamelijk richt op kwetsbare groepen Protestanten in België. 

Vraagt U eens of Uw gemeente door ons is benaderd, en of ze bereid zou zijn mee te doen. We hebben altijd informatiemateriaal liggen.

In de laatste jaren gingen de gelden voorzover het de Stichting Het Evangelie in Spanje betreft naar:

1999 SEUT  bibliotheek en dergelijke

2000 studiefonds SEUT

2001 Ponce de la Fuente, een studentencampus en -opvang in Christelijke sfeer.

2002 Escorial - bijdrage in de verbouw.

2003 Chimenea. Een bibliotheek in Escorial die ook voor mensen uit de stad  is te bezoeken. 
Het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk is het gebouwtje op 11 september 2009 in gebruik genomen. De bibliotheek was intussen zo gegroeid, dat die er niet meer in passen zou. Nu is het de kapel van het SEUT, die ook open is voor de omgeving, dat spreekt vanzelf, en er kunnen kleine vergaderingen en lezingen worden gehouden. De sfeervolle reconstructie heeft veel langer geduurd dan gehoopt was, maar de overheid kwam tussendoor met allerlei nieuwe regels...  

2004 Project Moisés in Barcelona, voor de opvang van zeer gemarginaliseerde kinderen en gezinnen.

2005 Jaca, een project voor de renovatie van een Herberg - ook in geestelijk opzicht - op de weg naar Santiago de Compostela. 

2006 Weer voor het project Moisés, dat zo goed loopt, dat er meer hulp nodig is...

2007 San Sebastián in Noord Spanje doet er alles aan om op eigen benen te komen staan.

2008 Een Workshop Theologie voor alle kerkleden, om beter beslagen ten ijs te komen in kerk en maatschappij

2009 Nieuwe roepingen voor het predikantsambt. Ze zijn er! Maar ze hebben een beurs nodig.

2010 Het grote drama: de pensioenen voor hen die door de Staat niet werden erkend als werknemer, en dus geen pensioen konden opbouwen. 

2011. De gedwongen renovatie van ons vroegere pand in Málaga.

2012. Op dringend verzoek van de Comisión Permanente nogmaals: de renovatie van de kerk in Malaga.

2013. Een Diaconaal Project in Madrid, dat heet: Centro de Atención Social (CAS). Een Centrum voor Sociale Zorg-en-Dienstverlening.

2014 El Camino, een sociaal project in Valencia, met uitstraling in Alicante en zelfs in Bolivia, Santa Cruz, waar een opvang voor (verkrachte) kindmoeders is gestart. (Via Facebook is in 2016 een bedrag van 745 euro voor die opvang in Bolivia bij elkaar gebracht!)  
Resultaat El Camino: 537,70 euro

2015 Frater Nadal is veel meer dan een voedselbank. Het is ook sociaalwerk en opvang voor Spaanse én niet-Spaanse armen en wanhopigen. Resultaat: 420 euro. 

2016 Frater Nadal vraagt ons te zorgen dat ze tenminste iedere maand de mensen één keer verse groente en fruit kunnen geven! 

2017. El Camino - zie 2014 - vraagt allereerst hulp voor de voedselhulp en de kleding, die de armsten nodig hebben. 

Uw bijdrage is altijd welkom op ons banknummer IBAN: NL 58 ABNA 0456 774 068 ten name van Het Evangelie in Spanje te Zeist. Als U er bijzet Diasporacollecte en het jaar, dan zullen wij zorgen dat het geld ter bestemder plaatse komt!