ANBI-gegevens Stichting "Het Evangelie in Spanje"


RSIN 8075.13.507


Secretariaat: Geertebolwerk 25
3511 XA Utrecht 0 30 - 23 18 402 

E-mail via info@evangelie-in-spanje.nl  


Bestuur:

Voorzitter           Vacant
Vice-voorzitter    Mr. M.S. Poortman - Voerman
Penningmeester  G.B. van Delft RA/RB. Zeist
Secretaris           G.A. Voerman - van Haselen
Assessor I           Vacant

Beloningsbeleid: simpel. Er wordt niet beloond. Iedereen werkt pro Deo, en alleen reële kosten worden vergoed, zoals kosten gemaakt voor het (zelf) printen en versturen van het Berichtenblad, en (zo mogelijk) om het jaar de reiskosten naar Spanje voor het bijwonen van de Synodevergadering van de Iglesia Evangélica Española door een of meestal twee bestuursleden. 


Beleidsplan. Het doel van de Stichting is van ouds en nog steeds het bevorderen van de verspreiding van het Evangelie in Spanje, en het werven van fondsen daartoe in Nederland. Er is een begin van overleg met andere instanties die in Spanje werken, opdat er geen doublures zijn. Een bescheiden jaarlijkse bijdrage voor de Spaanse predikants-salarissen, die uit giften en de baten van het kapitaaltje moet komen. Het is ieder jaar weer spannend of we het halen, nu de giften ver achter blijven bij vroeger, terwijl de nood voorlopig alleen nog maar nijpender is geworden. 
Met gebed en persoonlijke contacten proberen wij onze zusters en broeders in Spanje een hart onder de riem te steken. De voorzitter droomt van uitwisseling van groepen jongeren in Spanje en Nederland. 


Doelstelling: zie onder beleidsplan. 


Door het organiseren van collecten, waarvoor steeds minder ruimte is door het dicht getimmerde collecteplan van de PKN, 
door de mogelijkheid een gemeenteavond of -middag te beleggen, waarop enkele bestuursleden achtergronden van de Spaanse situatie verduidelijken, evt. m.b.h. een beamer, 
door de website en via Facebook, en
door zo mogelijk twee maal per jaar een Berichtenblad te doen uitgaan, 
door zo mogelijk de synodevergaderingen om het jaar te bezoeken en via andere persoonlijke ontmoetingen, 
houden wij de contacten over en weer warm en levend. 


Balans per 31 december 2022

  31-12-2022

31-12-2021

Activa

Financiële vaste activa    
Effecten 121.591 131.040
Vlottende activa    
Vorderingen    
Overige vorderingen 136 261
Geldmiddelen 2.514 3.316
Totaaltelling 124.241 134.617
     

Passiva

   
Eigen vermogen    
Kapitaal 123.962 134.567
Kortlopende schulden    
Overige schulden 279 50
Totaaltelling 124.241 134.617

Staat van Baten en Lasten over 2022

jaar 2022

2021

Baten
Giften 3.478 2.239
Opbrengst van effecten 3.053 3.613
Koerswinst - 15.702
Rente - -
Totaal 6.531 21.554
   
Lasten  
Koersverlies -9.450 -
Uitkeringen aan Spanje -5.900 -6.915
Voorlichting -1.230 -546
Administratie- en bestuurskosten -357 -196
Kosten effecten -200 -200
Totaal -17.137 -7.857
   
Batig saldo - 13.697
Nadelig saldo -10.606 -

Toelichting:

Effecten
Aandelen zijn gewaardeerd tegen beurswaarde ultimo boekjaar. Obligaties zijn eveneens opgenomen voor beurswaarde, evenwel met als maximum de uitlotingskoers. De beurswaarde op 31 december 2022 bedroeg €
 121.591; op 31 december 2021 € 131.407.

Overige activa en passiva
Zijn gewaardeerd op de nominale waarde.

Kapitaal
Aan het kapitaal is in 2022 het nadelig saldo onttrokken.

De jaarrekening over 2022 is op 3 april 2022 vastgesteld.

Gegevens over eerdere jaren: 2022  2021  2020  2019  2018  2017 2016  2015  2014   2013


Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 40.532.088

Bankrekeningnummer Stichting Het Evangelie in Spanje te Zeist:  NL08FVLB0226110753

Internetadres:
www.evangelie-in-spanje.nl