ANBI-gegevens Stichting "Het Evangelie in Spanje"


RSIN 8075.13.507


Secretariaat: Geertebolwerk 25
3511 XA Utrecht 0 30 - 23 18 402 

e-mail via  


Bestuur:

Voorzitter Ds. W. van Laar, Gouda
Vice-voorzitter Ds. A. Voerman, Utrecht
Penningmeester G. van Delft R.A. Zeist
Secretaris G.A. Voerman - van Haselen
Assessor I Mr. M.S. Poortman - Voerman
Assessor II mevr. L.Verwijs - Vogel

Beloningsbeleid: simpel. Er wordt niet beloond. Iedereen werkt pro Deo, en alleen reŽle kosten worden vergoed, zoals kosten gemaakt voor het (zelf) printen en versturen van het Berichtenblad, en om het jaar reiskosten naar Spanje voor het bijwonen van de Synodevergadering door een of meestal twee bestuursleden. 


Beleidsplan. Het doel van de Stichting is van ouds en nog steeds het bevorderen van de verspreiding van het Evangelie in Spanje, en het werven van fondsen daartoe in Nederland. Er is een begin van overleg met andere instanties die in Spanje werken, opdat er geen doublures zijn. Een bescheiden jaarlijkse bijdrage voor de Spaanse predikants-salarissen, die uit giften en de rente van het kapitaaltje moet komen. Het is ieder jaar weer spannend of we het halen, nu de giften ver achter blijven bij vroeger, terwijl de nood voorlopig alleen nog maar nijpender is geworden. 
Met gebed en persoonlijke contacten proberen wij onze zusters en broeders in Spanje een hart onder de riem te steken. De voorzitter droomt van uitwisseling van groepen jongeren in Spanje en Nederland. 


Doelstelling: zie onder beleidsplan. 


Door het organiseren van een jaarlijkse Diasporacollecte, waarvoor steeds minder ruimte is door het dicht getimmerde collecteplan van de PKN, voor een door de Spanjaarden aangedragen project, waarvan de voortgang ook kan worden gevolgd,
door de mogelijkheid een gemeenteavond of -middag te beleggen, waarop enkele bestuursleden achtergronden van de Spaanse situatie verduidelijke, evt. m.b.h. een beamer, 
door de website en via facebook, en
door zo mogelijk twee maal per jaar een Berichtenblad te doen uitgaan 
houden wij de contacten over en weer warm en levend. 


Balans per 31 december 2013

Activa

euro

FinanciŽle vaste activa  
Effecten 108.923
Vlottende activa  
Vorderingen  
Overige vorderingen 761
Geldmiddelen 5.287
Totaaltelling 114.971
   

Passiva

 
Eigen vermogen  
Kapitaal 114.320
Kortlopende schulden  
Overige schulden 651
Totaaltelling 114.971

Staat van Baten en Lasten over 2013

Baten

euro

euro

Giften   1.662
Diasporacollecte   306
Opbrengst van effecten 9.462  
af: kosten 258 9.204
Rente   39
Totaal   11.211
     
Lasten    
Uitkeringen aan Spanje   5.834
Voorlichting   352
Administratie- en bestuurskosten   1.514
Totaal   7.700
     
Batig saldo   3.511

Toelichting:

Effecten
Aandelen zijn gewaardeerd tegen beurswaarde ultimo boekjaar. OBligaties zijn eveneens opgenomen voor beurswaarde, evenwel met als maximum de uitlotingskoers. De beurswaarde op 31 december 2013 bedroeg Ä 111.928

Overige activa en passiva
Zijn gewaarderd op de nominale waarde.

Kapitaal
Aan het kapitaal is het batig saldo toegevoegd. 


Ingeschreven bij Kamer van Koophandel

Bankrekeningnummer Stichting Het Evangelie in Spanje te Zeist:  45.67.74.068
IBAN: NL58ANBNA0456774068
BIC: ABNANL2A

Internetadres:
www.evangelie-in-spanje.nl