ANBI-gegevens Stichting "Het Evangelie in Spanje"


RSIN 8075.13.507


Secretariaat: Geertebolwerk 25
3511 XA Utrecht 0 30 - 23 18 402 

e-mail via  


Bestuur:

Voorzitter Ds. W. van Laar, Gouda
Vice-voorzitter Ds. A. Voerman, Utrecht
Penningmeester G.B. van Delft RA/RB. Zeist
Secretaris G.A. Voerman - van Haselen
Assessor I Mr. M.S. Poortman - Voerman
Assessor II mevr. L.Verwijs - Vogel

Beloningsbeleid: simpel. Er wordt niet beloond. Iedereen werkt pro Deo, en alleen reŽle kosten worden vergoed, zoals kosten gemaakt voor het (zelf) printen en versturen van het Berichtenblad, en om het jaar reiskosten naar Spanje voor het bijwonen van de Synodevergadering door een of meestal twee bestuursleden. 


Beleidsplan. Het doel van de Stichting is van ouds en nog steeds het bevorderen van de verspreiding van het Evangelie in Spanje, en het werven van fondsen daartoe in Nederland. Er is een begin van overleg met andere instanties die in Spanje werken, opdat er geen doublures zijn. Een bescheiden jaarlijkse bijdrage voor de Spaanse predikants-salarissen, die uit giften en de rente van het kapitaaltje moet komen. Het is ieder jaar weer spannend of we het halen, nu de giften ver achter blijven bij vroeger, terwijl de nood voorlopig alleen nog maar nijpender is geworden. 
Met gebed en persoonlijke contacten proberen wij onze zusters en broeders in Spanje een hart onder de riem te steken. De voorzitter droomt van uitwisseling van groepen jongeren in Spanje en Nederland. 


Doelstelling: zie onder beleidsplan. 


Door het organiseren van een jaarlijkse Diasporacollecte, waarvoor steeds minder ruimte is door het dicht getimmerde collecteplan van de PKN, voor een door de Spanjaarden aangedragen project, waarvan de voortgang ook kan worden gevolgd,
door de mogelijkheid een gemeenteavond of -middag te beleggen, waarop enkele bestuursleden achtergronden van de Spaanse situatie verduidelijke, evt. m.b.h. een beamer, 
door de website en via Facebook, en
door zo mogelijk twee maal per jaar een Berichtenblad te doen uitgaan, 
door zo mogelijk de synodevergaderingen om het jaar te bezoeken en via andere persoonlijke ontmoetingen, 
houden wij de contacten over en weer warm en levend. 


Balans per 31 december 2014

Activa

euro

FinanciŽle vaste activa  
Effecten 118.460
Vlottende activa  
Vorderingen  
Overige vorderingen 451
Geldmiddelen 5.034
Totaaltelling 123.945
   

Passiva

 
Eigen vermogen  
Kapitaal 123.424
Kortlopende schulden  
Overige schulden 521
Totaaltelling 123.945

Staat van Baten en Lasten over 2014

Baten

euro

euro

Giften   1.518
Diasporacollecte   538
Opbrengst van effecten   15.085
af: kosten -201  
Rente   120
Totaal   17.060
     
Lasten    
Uitkeringen aan Spanje   6.388
Voorlichting   330
Administratie- en bestuurskosten   1.238
Totaal   7965
     
Batig saldo   9.104

Toelichting:

Effecten
Aandelen zijn gewaardeerd tegen beurswaarde ultimo boekjaar. Obligaties zijn eveneens opgenomen voor beurswaarde, evenwel met als maximum de uitlotingskoers. De beurswaarde op 31 december 2014 bedroeg Ä 122.279

Overige activa en passiva
Zijn gewaardeerd op de nominale waarde.

Kapitaal
Aan het kapitaal is het batig saldo toegevoegd. 

De jaarrekening over 2014 is door het bestuur vastgesteld.


Ingeschreven bij Kamer van Koophandel

Bankrekeningnummer Stichting Het Evangelie in Spanje te Zeist:  45.67.74.068
IBAN: NL58ANBNA0456774068
BIC: ABNANL2A

Internetadres:
www.evangelie-in-spanje.nl