laatst bijgewerkt:19-07-2019

De Iglesia Española Reformada Episcopal (De Spaans Hervormde Episcopaalse Kerk) behoort tot de oudste Protestantse kerken van Spanje. Het is een afsplitsing van de I.E.E., maar bisschop Cabrera, die in 1880, tijdens de synode van Sevilla, het fundament legde, en medeoprichter was, zag het meer als een verspaansing er van. Een terugkeer tot wat de Protestantse kerk in Spanje had moeten wezen, wanneer die ook na de XVI eeuw was blijven bestaan, en niet na een bloeiend begin was uitgemoord door de inquisitie. Een echt Spaanse kerk moest het wezen. Dat verlangen is begrijpelijk, wanneer men beseft dat de opbloei van het Protestantisme in de 19de eeuw, de Tweede Reformatie, voor het allergrootste deel te danken was aan buitenlandse invloeden. Via Gibraltar, dat in Engelse handen was,  hadden buitenlanders enige toegang tot Spanje, en via Gibraltar kwamen bijbels en boeken het land binnen, die het zaad waren van de Christelijke vernieuwingsbeweging. Het was in Spanje ook alleen maar  buitenlanders toegestaan om bijeen te komen voor een niet-Rooms-Katholieke eredienst. 
De invloed van de Anglicaanse kerk was dan ook heel groot in het ontkiemend Protestantisme. Daarnaast kwamen er Duitsers met een missie, en er was enige invloed van over de Pyreneeën, hoewel het merendeel van het zendingswerk werd gedragen door Spanjaarden die vanuit het buitenland werden gesteund om hun riskant werk te doen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat er de behoefte was dit odium 'een buitenlandse beweging' te zijn af te schudden. 

Juan Bautista Cabrera e Ibars zocht zijn heil bij de oude Spaanse Mozarabische ritus, in feite de enige ritus die Rome nooit veroordeeld heeft, en die - in Toledo, en in in zeer beperkte mate - is blijven bestaan naast die van Rome. Echt Spaans, uit de kerk der eeuwen, dus respectabel, maar niet de 'gewone' Romeinse mis. Ook moesten de liederen, die de Reformatie zo graag zingt naast de psalmen, worden aangepast. Tientallen heeft hij zelf geschreven, anderen heeft hij vertaald in het Spaans. En, zoals de naam het al aangeeft: episcopaals, dus met behoud van bisschoppen. Maar Reformatorisch. Een spagaat die ook de Lutherse kerk in de meeste landen heeft kunnen maken. 

 

 

 

De stichting van de kerk is gebeurd tijdens een buitengewone synode in 1880 te Sevilla. Daarbij werd D. Juan Batista Cabrera tot bisschop gekozen. Gewijd werd hij pas in 1894, door Lord Plunket, aartsbisschop van Dublín; doctor Stack, bisschop van Clogher; doctor T. J. Willand, bisschop van Down and Connor, allen van de kerk van Ierland. En daarmee wel staande in de apostolische successie. Het was een tijd waarin het Protestantisme in Spanje zijn weg nog moest vinden, en de IERE vormde een legitiem alternatief naast de IEE, die zowel een Calvinistische als een Methodistische wortel heeft. Beiden komen voort uit die ene smeltkroes. Aangezien het toenmalig Comité geen scheidsrechter heeft willen spelen, maar slechts op bescheiden wijze de zaak van het Protestantisme wilde dienen, heeft het ook de IERE gesteund. 
Het bisschoppelijk paleis aan de c/ Beneficencia nr 18 was er zonder hulp van de onvolprezen jonkvrouw Constance van Loon nooit gekomen. 

De Spaanse maatschappij stond een stuk minder welwillend tegenover de IERE, waarschijnlijk juist vanwége deze bisschopswijding. Er kwam heel veel tegenwerking uit voort. 

Wat geschiedenis.... nog in te vullen....

Op dit moment is de IERE nog maar een heel kleine kerk. Het lukt ze maar niet de Spaanse samenleving hun kerk te bieden als een redelijk alternatief voor het corrupte Rooms-katholicisme, dat wel door en door met de samenleving is vergroeid, zonder direct in de hoek terecht te komen van: Protestants is buitenlands, is sectarisch, is eng. De Spanjaard is nogal xenofoob. 
Meer vindt U op de nieuwe website: http://www.anglicanos.org waar vooral veel geschiedenis is te vinden. 

Nieuwe wegen in deze tijd:

De IERE deelt in de gedachten die op dit moment in de (Protestantse) lucht hangen. Er is belangstelling voor de immigranten, voor zending en voor sociale vraagstukken. Er zijn projecten die te maken hebben met Colombiaanse vluchtelingen en met Lepra.
De huidige bisschop heeft veel belangstelling voor buitenlandse contacten, en is bij alle belangrijke Anglicaanse gebeurtenissen meestal wel te vinden. 

In 2011 is er een wederzijdse dooperkenning ondertekend tussen de IERE en de RKK van Spanje. 

In feite is dat een bekrachtiging van iets dat allang een feit is: de erkenning van een doop in welke Christelijke kerk dan ook, mits daarbij het water heeft gevloeid, en de juiste formulering is gebruikt. 
(Gelukkig let de Heer in de Hemel meer op het hart dan op de kleine lettertjes, maar Hij is dan ook de Heer der Kerk.)

Iglesia Española Reformada Episcopal 
Apartado
4002 
28080
Madrid
eclesiae@arrakis.es

 naar boven