Colofon:

 

Het Berichtenblad is een uitgave van het bestuur van de Nederlandse Stichting ‘Het Evangelie in Spanje’, die beoogt de zaak van het Evangelie in Spanje - in nauw overleg met de Spaanse Protestantse kerken zelf - vanuit de wijde kring der Nederlandse Protestantse kerken naar beste krachten te bevorderen.

 

Eindredactie: G.A. Voerman - van Haselen
Geertebolwerk 25     3511 XA  Utrecht

info@evangelie-in-spanje.nl           

website: www.evangelie-in-spanje.nl
RSIN 8075.13.507

 

MEDEDELINGEN VAN DE ADMINISTRATIE

Vriendelijk verzoeken wij u adreswijzigingen door te geven aan:
Geertebolwerk 25
3511 XA Utrecht.     
Voor uw medewerking zeggen wij u hartelijk dank.

 

BIJDRAGEN

Bijdragen voor ons werk onder vermelding van bestemming zien wij graag tegemoet op bankrekening
NL 08 FVLB 02 26 11 07 53 t.n.v. ‘Het Evangelie in Spanje’ te Zeist,
liefst met vermelding: ‘algemeen’ of: ‘pensioenen’.


Inhoudsopgave

Van de redactie. 3

Overdenking. 3

Spanje Scholen. 4

Schoolsysteem in Spanje. 4

Scholen. 8

Spanje kerken. 15

Installatie nieuwe predikant 15

Collecte voor Syrië-Turkije. 16

Pastoral 16

Betel+ San Pablo. 18

I.E.R.E. 19

Oecumene. 19

Afscheid ds. Berend Coster 1992-2022. 20

Spanje. 21

Klimaat 21

Vlucht naar het platte land. 21

Politiek – verkiezingen. 22

Financiën. 23

Años op tekst van Luis Peñas en bekend door Pablo Milanés zanger 24

 


Van de redactie.

Juni was de bedoeling, maar het werd dik zomer voordat dit nummer van het Berichtenblad bij u in de bus ligt. We zijn onderbemensd, en er liepen omstandigheden samen. U kent dat.

Omdat onze Spaanse broeders en zusters van oudsher geraakt zijn door het Woord, en altijd hebben gewild dat het Woord dat zij deelden, gelezen en overdacht kon worden door iedereen, hebben ze steeds veel geschreven en onderwezen. Gods Woord was voor hen geen geheim, niet voor priesters en bisschoppen, maar de openbaring van Gods liefde voor iedereen, van klein tot groot, voor jong en oud. Dat is de kern van de Reformatie. Daarom besteden we dit keer aandacht voor het schoolsysteem in Spanje. De Spaanse Protestanten hebben van oudsher een grote rol gehad in de ontwikkeling van scholing en opleiding.

Het huidige onderwijssysteem in Spanje heeft toch enkele eigen kenmerken, die verschillen van het Nederlandse.

Dus ook wat aandacht aan de ons welbekende scholen…

We eindigen met ‘Jaren’, een geliefd lied van de zanger Pablo Milanés (*Bayamo 24-2-1943- †Madrid 22-11-2022) op een tekst van Luis Peñas


Overdenking

Uw Woord is een lamp voor mijn voet… (Psalm 119:53)
De meesten van ons zijn denk ik wel met deze tekst opgevoed.

Dat Woord is niet alleen nuttig om te leren hoe we in bepaalde situaties het beste kunnen reageren, omdat het er een ander licht op kan werpen, dan onze eigen directe reactie zou ingeven…

Maar het is allereerst een uitnodiging van de Heilige in de Hemel, die door de Geest van Jezus ons vraagt om Hem te zoeken, om moeite voor Hem te doen. Want datgene waar je moeite voor doet, is je ook meer waard. Dat weten we wel.

Het Woord van God, het Woord van en voor en door mensen, wil gedeeld worden. Het nodigt ons uit om het te delen met anderen. Met mensen in Spanje, - via onze Stichting – maar ook met de mensen in uw eigen omgeving. De Geest geeft de woorden in onze harten. Vertrouw maar!


Spanje Scholen

Schoolsysteem in Spanje

Net als in Nederland vind je in Spanje een Basisschool en voortgezet onderwijs. En net als bij ons heb je crèches, en peuter-kleuterscholen (voorschools onderwijs).

Als gevolg van de wet uit 2013, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), zijn er sindsdien geleidelijk wijzigingen in het schoolsysteem ingevoerd. (Wet ter verbetering van de kwaliteit  van het onderwijs)  

Een paar (afwijkende) algemene kenmerken zijn:

- de leerplicht: van 6 tot 16 jaar.
- de voertaal: Spaans, Catalaans, Galicisch of Baskisch, afhankelijk van de regio of de (soort) school.
- de duur van het schooljaar: september tot juni.
 

Basis- en voortgezet onderwijs

In Spanje zijn er 3 verschillende onderwijsniveaus:

- educación infantil (voorschools onderwijs);

- educación primaria (lager onderwijs);

- educación secundaria (secundair onderwijs).

...

Het onderwijs wordt verzorgd aan 3 soorten instellingen:

- centros públicos, bijvoorbeeld door de regionale autoriteit onderhouden scholen, die gratis zijn;

- centros concertados, bijvoorbeeld privéscholen die bekostigd worden door het regionaal bestuur;

- centros privados, waar meestal de ouders betalen voor het onderwijs van hun kinderen.

...

Basisonderwijs

Het lager onderwijs (educación primaria) is er voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het onderwijs is verplicht en kosteloos.

Dan volgt het Voortgezet onderwijs (educación secundaria), dat is verplicht en gratis tot de leeftijd van 16 jaar.

...

Het huidige voortgezet onderwijs  bestaat uit:

educación secundaria obligatoria (verplicht);

educación secundaria postobligatoria (niet-verplicht).

...

Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

Het verplicht voortgezet onderwijs geldt voor leerlingen van 12 tot 16 jaar en duurt 4 jaar.

In het vierde jaar wordt er zowel aandacht besteed aan het vervolgonderwijs als aan de toetreding tot de arbeidsmarkt.

Aan het einde van het vierde jaar krijgen leerlingen het getuigschrift Título de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Als leerlingen dit getuigschrift niet halen, is er een andere leerweg mogelijk via de Programas de Cualificación Profesional Inicial – PCPI (primaire beroepsopleidingen).

Na afronding van (een van) deze opleidingen krijgen leerlingen het Cualificación Profesional dat, na een toelatingsexamen over de algemene vorming, toelating biedt tot het middelbaar beroepsonderwijs.

...

Na het verplicht voortgezet onderwijs kun je verder leren.

Dat heet de Educación Secundaria Postobligatoria.

Na het behalen van het ESO-diploma zijn er dan verschillende mogelijkheden voor vervolgonderwijs:

...

- het Bachillerato, voorbereidend op het universitair onderwijs;

- de Formación profesional de grado medio, middelbaar beroepsonderwijs;

- las enseñanzas de artes plásticas y diseño de grado medio, het middelbare beroepsgerichte kunstonderwijs;

- las enseñanzas deportivas de grado medio, het middelbaar beroepsgericht sportonderwijs.

...

Na het 2-jarige Bachillerato krijgen leerlingen de Título de Bachiller. Het niveau daarvan is vergelijkbaar met dat van ten minste een havodiploma.

Net als in Nederland moet je dan gaan kiezen voor profielen. Voor het schooljaar 2007/2008 bestond de opleiding uit 4 profielen: biowetenschappen en gezondheid, technologie, mens en maatschappij en kunst. In 2018 is het aantal profielen (modalidades) teruggebracht naar 3:

- exacte wetenschappen en techniek (ciencias y tecnología);

- humaniora en maatschappijwetenschappen (humanidades y ciencias sociales);

- kunst (artes).

Het studieplan bestaat daarnaast uit een aantal algemene vakken:

- geschiedenis i.v.m. de hedendaagse wereld;

- lichamelijke opvoeding;

- filosofie en staatsburgerschap;

- geschiedenis van de filosofie;

- geschiedenis van Spanje;

- Spaanse taal en letterkunde;

- de semi-officiële taal- en letterkunde van de autonome regio;

- een buitenlandse taal;

- een aantal keuzevakken, afhankelijk van het gekozen profiel.

...
Binnen het profiel ‘humanoria en maatschappijwetenschappen’ kiezen leerlingen voor humanoria óf maatschappijwetenschappen.  

 

Spanje kent geen indeling van het algemeen vormend voortgezet onderwijs naar duur en moeilijkheidsgraad zoals het Nederlandse systeem.  

Het toelatingsexamen tot de universiteit (PAU Selectividad) / EVAU of EBAU) is qua niveau te vergelijken met ons VWO-diploma.

Maar de maatschappij heeft niet alleen geleerden nodig, zoals wij hier merken wanneer we iemand nodig hebben die ons met practische dingen kan helpen. Beroepsonderwijs is essentieel voor een gesmeerde samenleving! Leve de loodgieter! Etc.  

Spanje heeft beroepsgericht onderwijs (formación profesional) op 2 niveaus, en wel:

Ciclos formativos de grado medio (Middelbaar Beroepsonderwijs)
• Ciclos formativos de grado superior (postsecundair beroepsonderwijs), bekend onder de term niet-universitair hoger onderwijs (min of meer HBO).  

Het middelbaar beroepsonderwijs (formación profesional de grado medio) varieert in duur.

Toelating tot dit onderwijs is mogelijk met:

• het ESO-getuigschrift;

• een toelatingsexamen van beroepsgerichte en algemeen vormende vakken;

• het toelatingsexamen tot de universiteit voor studenten ouder dan 25 jaar.

...

De opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs worden afgesloten met de Título de Técnico.

De Título de Técnico biedt toelating tot de Ciclos formativos de grado superior op basis van een toets, en tot de Bachillerato zonder toelatingsexamen.
...  

Dan is er ook nog Kunstonderwijs

Binnen het kunstonderwijs is er onderscheid tussen middelbaar beroepsgericht, voortgezet en hoger onderwijs. Het middelbaar beroepsgericht - en het voortgezet kunstonderwijs leiden onder meer tot:

… de Técnico de Artes Plásticas y Diseño;

… de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.


Scholen: Porvenir en Juan de Valdés

Maar laten we ons beperken tot de mogelijkheden die onze scholen in Madrid, het Porvenir en het Juan de Valdés bieden!

 

De oudste is Het Porvenir (= de Toekomst)…

https://www.elporvenir.es/es/about-us
https://www.elporvenir.es/es/inicio

Zoals u ziet is er een peuterschool voor de allerkleinsten 0-2. Het is méér dan een crèche, want er wordt de kindertjes wel van alles geleerd. Passend bij hun leeftijd, natuurlijk.

Dan heb je de kleuters die vanaf hun derde op de school blijven, zolang ze leerplichtig zijn. Ook daarna kan er doorgeleerd worden, en zelfs wordt er tweetalig onderwijs aangeboden. Daarvoor zijn er relaties met een Amerikaanse instantie, zodat je af kunt zwaaien met een Schooldiploma, dat je toelaat op Amerikaanse universiteiten, mits je cijfers hoog genoeg zijn, natuurlijk. Spaans, Engels én Duits zijn de basistalen. Meer is mogelijk.

In het schooljaar 2021-2022 begon men aan een nieuwe onderneming met een kleine groep VWO-leerlingen (ESO) met een hoog potentieel of een hoog IQ.  

Men creëerde met hen een flexibele groep waarin ze elkaar één keer in de week ontmoeten en samen op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen om te onderzoeken en om aan te werken: geestelijke gezondheid, alternatieve en gecompliceerde communicatiesystemen ...
Deze cursus (2022-2023) wilde men een stap verder gaan en hen met de basisschool laten meewerken in projecten in groep 3 en 4.

Daarbij waren ze een paar dagen zélf onderwijzer(es) en moesten ze samenwerken met de leraren van de school, en daarbij activiteiten ontwikkelen die pasten bij de kinderen tussen de 7 en 9 jaar.

Als afsluiting van het project organiseerden ze twee geweldige activiteiten: 
een soort Olympische Spelen voor de leerlingen van groep 4

en een typische vlooienmarkt van Madrid (Rastro) voor groep 3.

Het was een groot succes, wat betreft de leerlingen en de leerkrachten wordt dit volgend schooljaar herhaald.

Aan gebrek aan enthousiasme zal het niet liggen!


Aan het eind van het schooljaar 2022-2023 hebben de eindexamenleerlingen een wandeling gemaakt door de Universiteit 
en zo hebben ze de campus alvast leren kennen.

Na afloop hebben ze nog wat gedronken 
en hebben ze de beste anekdotes van het afgelopen jaar opgerakeld.

En toen: vacantie!  


Maar ook de andere leerlingen zijn op allerlei manieren bezig geweest. Met schoolwerk natuurlijk…
Energie
kwam aan bod, en Rekenen, Raadsels, dit alles in verschillende talen (links)...

Maar ook een voor kinderen toch lastig onderwerp als Guernica werd niet uit de weg gegaan!  Verder was er op school een project voor hulp aan kinderen in Rwanda.
Allerlei materiaal was in de loop van het schooljaar hiervoor verzameld, en deze leerlingen hebben het geordend en ingepakt, zodat het op de juiste manier verstuurd kon worden.
Ze hebben zich er met hart en ziel voor ingezet!
...

 

Weer iets heel anders: op 28 juni was er een soort dierenboerderij op school. Speciaal voor de allerkleinsten. 
Die verrukte en nieuwsgierige smoeltjes waren verrukkelijk, lazen we.


De andere Protestantse school in Madrid heet Juan de Valdés.

https://www.juandevaldes.es/es/inicio (Alleen in het Spaans)

De mogelijkheden zijn ongeveer dezelfde als die van het Porvenir. De school heeft als motto: leren voor het leven.

Deze school is een non-profitinstelling die is ontstaan binnen de Spaanse Protestantse Kerk, (I.E.E.) waarmee een bijzondere band bestaat, maar die band heeft geen invloed op de autonomie van de school.

Het onderwijs wordt gezien als uitdrukking van een roeping tot dienstbaarheid aan de samenleving. De officiële eigenaar van het centrum is de Federico Fliedner Stichting.

 

Op de website schrijven ze: In het kader van onze Protestantse traditie bevorderen, erkennen en claimen wij de waarden van Vrijheid, Respect en Tolerantie die o.a. zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in de Spaanse grondwet. Leerlingen van elke religieuze overtuiging, of zonder, zijn allemaal even welkom.

Het bestuur definieert en ontwikkelt zijn schoolse activiteiten op basis van een christelijke visie op de mens en de samenleving aldus:

1.         We begrijpen dat de waardigheid van elke persoon, ongeacht ras, geslacht, religie, ideologie of sociale status, boven elke andere waarde staat.

2.         Wij geloven dat ieder mens het beeld van God is, dus hun ontwikkeling en vervulling vereisen een geïntegreerde en evenwichtige aandacht voor cognitieve, affectieve, sociale en spirituele aspecten.

3.         We begrijpen dat de mens wordt vervolmaakt in de solidariteitslevering aan anderen, levering die een krachtig instrument vormt voor de transformatie van de samenleving.

4.         We zetten ons in voor een verantwoord en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en respect voor ons milieu.  

Als consequentie van het bovenstaande omvat het onderwijs  training in de volgende waarden:

1.         Vrijheid van gedachte en geweten

2.         Persoonlijke integriteit, loyaliteit en verantwoordelijkheid

3.         Tolerantie voor de diversiteit van de mens

4.         Harmonische integratie van verschillen

5.         Verdediging van gerechtigheid en vrede

6.         Roeping van dienstbaarheid aan mens en maatschappij

7.         Betrokkenheid bij solidariteitssamenwerking

8.         Excellentie bevorderen

...

Geschiedenis

De oorsprong (1963 - 1967)

De school Juan de Valdés begon in 1963, toen Protestantse leraren schoolse activiteiten begonnen aan te bieden aan een groep leerlingen in de zalen van de Kerk van Jezus (gelegen aan de Calle Calatrava 25), een van de gemeenten van de Spaanse Protestantse Kerk (I.E.E.) in Madrid.

Deze zelfde kerk stichtte een Protestants tehuis dat zorgde voor wezen en kinderen met speciale behoeften, onder verantwoordelijkheid van de voorganger van de kerk, destijds Alberto Araujo, zijn vrouw Lilias Boyd, en het echtpaar Leonor Castillo en Guillermo Mora.
Ds. Alberto Araujo zou tussen 1963 en 1967 directeur van de school zijn.

 

De grondredenen

In de tijd heerste het Franco-régime dat zich kenmerkte door onverdraagzaamheid en onrechtvaardigheid t.a.v. Protestantse leraren, die hun roeping niet konden uitoefenen, en ook t.a.v. Protestantse gezinnen, die fundamentele rechten over de opvoeding van hun kinderen werden ontzegd. Dit onrecht was de belangrijkste motivatie voor het project, maar niet de enige.

Een andere belangrijke inspiratiebron voor het onderwijsproject waren de diepe wortels van de Spaanse Protestantse Kerk in de Sociale Protestantse Beweging, die sinds de negentiende eeuw tot een veelheid aan diaconale en evangeliserende missies had geleid.

Beide inspiratiebronnen leidden tot de definitie van een schoolproject dat ernaar streefde om te midden van het Franco-systeem in vrijheid en respect te onderwijzen.

Dat bescheiden begin, onder leiding van Ds. Alberto Araujo, groeide en in het schooljaar 1967-1968 wordt het project geconsolideerd met de verhuizing naar de calle Matías Montero, waar het de naam  I.E.E. School krijgt en waar vervolgens ds. Luis Ruíz Poveda directeur wordt.

Pas in 1972, ter gelegenheid van de officiële erkenning, krijgt de school zijn huidige naam, Juan de Valdés, ter herinnering aan de Spaanse geleerde uit de zestiende eeuw die door het Spaanse Protestantisme als een hervormer van de kerk wordt beschouwd.

Al die tijd werkten de predikanten Benito Corvillón en Daniel Vidal ook nauw samen met het bestuur, naast alle leraren en niet-onderwijzend personeel dat zeer toegewijd was aan het project!

De groei leidde tot verschillende verhuizingen waardoor de school verspreid raakte, maar uiteindelijk zou, onder leiding van Luis Ruíz Poveda, de hele school in 1983 op de huidige plek belanden.


In overeenstemming met haar roeping heeft de school gedurende deze periode grote inzet getoond om kinderen uit vluchtelingengezinnen uit landen die een staatsgreep hadden ondergaan (Argentinië, Chili, Equatoriaal-Guinea, enz.) te verwelkomen en te integreren. Daarmee was het personeel van de school  vaak het enige aanspreekpunt voor de buurt, en was het hier een punt van maatschappelijk werk voordat de stad daar aan toe kwam!

Sinds 1983 (huidige vestiging)

Het nieuwe project vergde een enorme inspanning op economisch en persoonlijk vlak van de betrokkenen: alle medewerkers, gezinnen, de Spaanse Protestantse Kerk en buitenlandse kerkelijke instanties. (Ook het Evangelie in Spanje heeft zijn steentje bijgedragen destijds!) Het was ook een test voor ieders geloof in het project, maar godzijdank konden de ernstige economische moeilijkheden van het moment worden overwonnen. In 1986 werd een leraar, Antonio Frías, benoemd tot algemeen directeur en hij zou de leiding nemen tijdens die kritieke periode tot 1997, toen de I.E.E. besloot de school te integreren in de Federico Fliedner Stichting.

 Vanaf dat moment neemt de school nieuwe ontwikkelingen op in haar onderwijsaanbod die inspelen op de behoeften van gezinnen. Zoals tweetalig onderwijs sinds 1997 en o.a. de opvang van 0-3 jarigen. Daardoor wordt de crisis bezworen, neemt het aantal leerlingen toe tot meer dan 1.300, wat de in 2008 een nieuw gebouw voor de kleintjes nodig maakt.
Daar hebben ze meer ruimte en komen ze tot hun recht.

Verder is het aanbood van buitenschoolse opvang gigantisch uitgebreid,
dat loopt van schaken tot zelfverdediging en nog een heleboel meer.

2022-2023

Momenteel is er een algemeen coördinatieteam voor de school binnen de Stichting, gevormd door Alberto Uyá en Cristina Nieva, die de algemene coördinatie tussen de onderwijsgebieden en het uitvoerend comité van de Federico Fliedner Stichting verzorgt. Het managementteam van Juan de Valdés bestaat uit 4 mensen: kleuterschool, (Vanesa Cespedes), basisschool (Laura Fernández), ESO (Pablo Alcarria) en de directeur management en administratie (María Ruiz).  

Tijdens het schooljaar 2013-2014 vierden ze het 50-jarig bestaan van het college Juan de Valdés. Dus dat betekent dat de school op 1 october 2023 de zestig jaar mag vieren.

Een hele stap sinds de kleine en bescheiden klaslokalen aan de calle Calatrava in Madrid!

Spanje kerken

 

Installatie nieuwe predikant

Op 12 februari 2023 werd Mariano Arellano in Santander bevestigd als predikant in de I.E.E.

Officieel is Santander nu niet een echte gemeente, maar een ‘zendingsgemeente’, een ‘missión’ van de I.E.E.

Links de kerk, en de aanwezigen, rechts de aanwezige predikanten uit de verre omgeving.

Wij bidden om zegen op het werk van Mariano!


Collecte voor Syrië-Turkije

Het is niet zo dat je door anderen te helpen in nood bent. Het gaat veeleer om gelijkheid. Nu heb je wat zij missen, en een andere keer zullen zij hebben wat jullie missen, en op deze manier zal er gelijkheid zijn. Zoals de Schrift zegt: "Wie veel verzameld had, hield niet over, noch had wie weinig verzameld had, tekort. (2 Corinthiërs 8:13-15).

Onder dit motto is er in alle gemeenten van de I.E.E. gecollecteerd voor hulp aan Syrië en Turkije, na de verschrikkelijke aardbevingen van afgelopen maart.
Het opgehaalde bedrag is opgelopen tot € 12.125,80. De inzet van onze gemeenten voor plaatsen en mensen die getroffen zijn door rampen heeft de verwachtingen ver overtroffen. De opbrengst is naar het Gustav Adolf Werk gegaan, dat ter plaatse werkt aan verschillende wederopbouw-, bevoorradings- en opvangprojecten.
 


Pastoral

De jaarlijkse ontmoeting van de predikanten van de I.E.E., de zgn. ‘Pastoral’ vond dit jaar plaats van 8 tot 10 mei in het Oecumenisch Centrum van Los Rubios in Málaga.
Het thema was: De Nieuwe Strijdbaarheid.


De hoofdspreker was Fernando Vidal, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Comillas, die een uitstekende lezing hield over de nieuwe vormen van betrokkenheid en participatie in de huidige samenleving.

Voor en na de lezing werkte men met de pastorale commissie aan een concept van een christelijke gemeenschap en hoe deze kan reageren op de eigen leefomgeving.

In het kader van het Strategisch Plan van de I.E.E. werd men ingewijd in het gemeenteproject, en dat werd goedgekeurd om  de manier waarop het op de laatste classis-vergadering al bleek te werken.

Naast (bij)scholing waren er ook momenten voor Spiritualiteit, met een inspirerende overdenking van ds. Tere Sancho over de genadige liefde en de gaven van God.

De bijeenkomst werd afgesloten met een kerkdienst, met Heilig Avondmaal, o.l.v. de predikanten Jonathan Navarro en José Burguillo.

In deze pastoral kon men drie nieuwe collegae leren kennen, ds. Ismael Gramaje, die binnenkort (per 1 september 2023) zal toetreden als predikant van de kerk van Betel-Sant Pau (EEG), ds. Juan Francisco Muela, die zijn ambt uitoefent in de kerk van Bilbao, een gemeente die heeft verzocht om opname in de I.E.E., waarover zal worden gestemd op de volgende generale synode, en ds. Sergio Simino, hoogleraar aan de SEUT-faculteit.

Het waren intense dagen waarin werk werd gecombineerd met broederschap, gesprekken en gelach, en de zegen van het kunnen delen met collega-predikanten, van een tijd van wederzijdse opbouw.

Ds. Augusto Milian, zei: 'we zijn geen eilanden en we hebben elkaar nodig in de taak om voor God en voor Zijn Kerk te werken'.

Deo volente zien ze elkaar volgend jaar graag weer!  


Betel+ San Pablo

Un suspiro es una oración que alcanza al corazón de Dios.

Een zucht is een gebed dat Gods hart raakt.

Er werd stevig gezucht in de combi-gemeente Betel en San Pablo (Barcelona), toen het duidelijk werk dat ds. Ignacio Simal Camps in augustus afscheid zou nemen als predikant vanwege zijn leeftijd en zijn tegenwoordig helaas zwakke gezondheid!
Maar de Heer heeft gehoord en gezien, en een nieuwe predikant geschonken.

Dat is Ismael Gramaje, die theologie studeerde aan het IBSTE (Barcelona); later was hij 20 jaar lang predikant binnen de UEBE. (De Baptisten Unie in Spanje.) Tot nu werkte hij nog in een stichting die zich inzet voor de inbreng van mensen met een verstandelijke beperking. Maar per 1 september 2023 volgt hij Ignacio Simal op als predikant in Betel_San Pablo.
Hij heeft veel goede gedachten voor de gemeente waar hij mag gaan werken, en men ziet uit naar zijn komst.  

U ziet hier links de komende, rechts de gaande man…

 Ongetwijfeld zal Ignacio nog veel van zich laten horen, hij is nogal actief op internet, en bereikt zo allerlei mensen.  


I.E.R.E.

Nieuwe kerk voor de parochie van Salamanca.

Sinds 6 februari 2023 heeft de Gemeente van de Verlosser van Salamanca een nieuwe kerk voor de eredienst.


De kerk is gewijd aan St. Thomas van Canterbury, die in de elfde eeuw de marteldood stierf. 
Het is een kleine kerk in Romaanse stijl die aan de IERE is afgestaan dankzij de vrijgevigheid van het bisdom Salamanca.

Het is een unieke ruimte in het centrum van de stad die, samen met het Universiteit Huis ‘Atilano Coco’ in Salamanca, zal bijdragen aan de ontwikkeling van het werk van de kerk in deze stad. 
De rector, ds. Rubén Legidos, zei bij het in ontvangst nemen van de sleutels van deze historische kerk dat het een strategische plek zal zijn voor de geestelijke zorg voor de eigen gelovigen en voor die van de honderden Protestantse toeristen en van de universiteitsstudenten die in Salamanca wonen.

Tegelijkertijd kan deze plek dienen als rustplaats voor pelgrims op de Camino de Santiago…


Oecumene

Bij deze afbeelding van de Oecumene stond de tekst:  

Todas las iglesias pretenden poseer la verdad, sin darse cuenta que es la verdad la que las posee.

‘Alle kerken beweren de waarheid te bezitten, zich niet realiserend dat het de Waarheid is die hen bezit’

(Interessant dat de Lutherroos staat bij: 'Protestantes'; een vlam met een kruis op een Bijbel bij 'Evangelicos'; de 'Anglicanos' hebben een typisch Anglicaans symbool (niet dat van de IERE); de  'Católicos' worden gekenmerkt door de Pauselijke mijter; de Orthodoxen door een typisch Orthodox kruis; en ja, dan heb je nog 'Otras Iglesias'- andere kerken, waar je een paar kerkgebouwen ziet, en gemeenten in aanbidding...)

 


Afscheid ds. Berend Coster 1992-2022

Berend Coster en zijn vrouw Jacobine hebben 30 jaar in Protestants Spanje gewerkt, en dat is vaak heel zwaar geweest, maar het zijn echte doorzetters, die met hun 5 kinderen – waarvan de jongste in Spanje geboren is – veel hebben kunnen betekenen in de gemeenten en op de plaatsen waar ze hebben gewerkt. Hij is daar via de Spaans Evangelische Zending gekomen, en zij hebben hem ook door dik en dun ondersteund.

Geschiedenis en Theologie gingen hand in hand, en vormden een mooie combinatie. Toen hij begon te werken in Spanje, moest de studie Theologie nog worden afgerond, maar Berend Coster was al werkzaam geweest als geschiedenisleraar, en dat leraar zijn is hij nooit kwijt geraakt. Herder werd hij later in het kleine Mataró. Dat deden ze ‘erbij’. In 2005 werd hij door de Spaanse gereformeerde kerken bevestigd als predikant, en daarna was ‘broeder Coster’ ook officieel dominee Coster.

Voor velen van de Gereformeerde Gezindte was de zijne een bekende naam. Al is het dienstverband met het IBSTE nu beëindigd, het hart van de Costers is blijvend met de Spaanse Protestanten – en dan speciaal de Calvinistische tak – verbonden. Die band zal niet verloren gaan, en als er een beroep op hem gedaan wordt, zal hij zeker inspringen waar hij maar kan.

Samen met zijn Jacobine, Deo volente. 

Moge de Heer hen nog mooie en gezonde jaren geven. Nu genieten ze nog even van hun kinderen en kleinkinderen, hier in Nederland.


No borres ningún día de tu vida.

Los días bellos te han dado felicidad.

Los malos te han dado experiencia.

Y los peores te han enseñado a vivir.

 

 

Wis geen dag van je leven uit.

De mooie dagen hebben geluk gebracht.

De nare dagen hebben je ervaring gebracht.

En de beroerdste dagen hebben je geleerd te leven…


Spanje

Klimaat

Dat het klimaat in Spanje verandert, valt niet te ontkennen. De temperaturen liepen in augustus op tot 42⁰C in Valencia en in het binnenland zelfs hoger. Grote droogte bedreigt de natuur, doordat regen uitblijft en rivieren slinken, maar ook door de landbouw die rond natuurgebieden via illegale putten vaak de diepste waterlagen oppompt voor eigen gewin, en voor ons fruit en onze groentes. (Laten we letten op de herkomst van onze aankopen!)

Al vroeg in het jaar hoorden we van spontante bosbranden. Bliksem kan die aansteken, maar ook het wrijven  van droge takjes tegen elkaar kan vonkjes veroorzaken, en zo… brand. Er zijn al verschillende brandweermannen en -vrouwen verongelukt.

Recent zijn er ook enorme branden gemeld op Tenerife, voor velen een geliefd vacantieoord!
(Gelukkig lijken die onder controle te zijn, maar er zijn heel grote gebieden uniek bosgebied verwoest.) 

Vlucht naar het platte land.

Wereldwijd is er een trek van het land naar de grote stad gaande, maar in Spanje is er een nieuwe trend: steeds meer mensen keren de stad de rug toe, en verhuizen naar de landelijke gebieden. Een belangrijk gevolg van de Corona-epidemie, toen bleek dat veel werk ook vanuit huis kon worden gedaan! Het gaat vooral om jonge, hoog opgeleide mensen voor wie de wereld hun achtertuin is. Dat zijn ook mensen die geen tijd en energie meer steken in verenigingen en in kerkelijke gemeenten. Dat laatste zien we hier in Nederland helaas ook regelmatig.

Het is augustus en dus heeft Spanje vacantie. De stedelingen pakken de koffers, en gaan naar zee of naar het platteland. Vooral de familie is een stevige trekpleister! Dus Nederlanders die in augustus naar Spanje gaan in de hoop ze daar 'in het echt' te zien, hebben een grote kans teleurgesteld te worden.

Sterker: dankzij de vacantie én het gebrek aan personeel, mag men in de toeristencentra verwachten dat de 'camarero' (m/v) een Engelse, Duitse of Franse student is die wat wil bijverdienen. Net als in Nederland is er in Spanje een groot gebrek aan personeel. En toch heeft Spanje in Europa relatief de grootste jeugdwerkloosheid. Aanbod en vraag lijken dwars op elkaar te staan.(En de prijzen zijn net als hier gigantisch gestegen!!!)

Politiek – verkiezingen

In Protestantse kringen werden de verkiezingen op 23 juli 2023 met angst en beven afgewacht. Overal vreesde men dat de rechts populistische partij Vox een klinkende overwinning zou halen. Premier Sánchez had op 29 mei de regering ontbonden en nieuwe verkiezingen uitgeschreven, in de hoop de verliezen voor zijn partij PSOE – in de regionale verkiezingen – landelijk in elk geval te beperkten. De regering van een coalitie van PSOE en Unidas Podemos was vanaf het begin al zwak door alle tegenstellingen. De normale verkiezingen werden nu met vier maanden vervroegd, tot ongenoegen van de kiezer, die niet graag zijn of haar vacantie aanpast aan de grillen van een regering. Maar… er is op grote schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid per post te kiezen. Ook een nieuwe ontwikkeling.

De uitslag van de verkiezing leverde een probleem op voor iedereen: de PSOE verloor, maar minder dan gevreesd, de PP won, maar minder dan gehoopt, de VOX groeide, maar ook minder dan verwacht. Er wordt natuurlijk veel gedelibereerd, maar eigenlijk is de verwachting dat het Spaanse volk dit jaar nog wel een keer naar de stembus zal mogen. Het feit dat Spanje deze maanden de EU voorzit, is een belangrijk punt. Liever de status quo een tijdje volhouden dan gezichtsverlies lijden in Europa.

17 augustus 2023. Vanaf vandaag is het Spaanse Parlement weer in functie. Er zijn voorzichtige berichten dat er heel misschien toch nog wel een Regering aankomt. Maar zover is het nog niet.

Terug naar VOX en de Protestanten. Al eind januari 2023 moest de F.E.R.E.D.E. heftig protesteren, toen VOX een voorstel indiende om de Stichting Pluralismo y Convivencia na bijna tien jaar maar eens af te schaffen, onder het motto dat die ‘Godsdiensten bevordert die de democratie bedreigen en vrouwenrechten onderdrukken’. ‘Zonde van het geld!’ En dat komt van de partij die na PP en PSOE de meeste belastinggelden krijgt voor het eigen functioneren! Miljoenen!

De totale bijdrage van P&C aan de Protestanten is maar € 450.000 en dus echt geen ‘wezenlijke bedreiging voor Spanje en Spanjaarden’. 
(De totale tekst volgt hier:)

Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) – c/ Pablo Serrano 9 posterior (28043) Madrid – Tlf. 91 381 04 02 / Email: info@ferede.org / Web: www.ferede.es

FEDERATIE VAN EVANGELISCHE RELIGIEUZE ENTITEITEN VAN SPANJE

Betreft: Parlementair initiatief VOX tegen de Stichting pluralisme en Samenleving  

Madrid, maandag 30 januari 2023.-

Na te hebben vernomen dat de VOX-partij een niet-wetgevend voorstel heeft ingediend in het Congres van Afgevaardigden om de Stichting Pluralisme en Samenleving af te schaffen met het argument - volgens de website van deze partij - dat  "haar activiteit beperkt is gebleven tot het verspreiden en bevorderen van Godsdiensten  die in sommige gevallen vijandig staan tegenover de democratische samenleving en die de waardigheid van vrouwen bedreigen", wenst de Federatie van Evangelische Religieuze Entiteiten van Spanje (FEREDE) het volgende te verklaren:  

1. Dat de evangelische of protestantse Godsdienst, een van de begunstigden van de subsidies die de Staats-Stichting voor Pluralisme en Samenleving beheert en administreert, geen Godsdienst is die vijandig staat tegenover democratische Samenleving of de waardigheid van vrouwen schendt. Integendeel, Alom wordt erkend dat ze in het verleden opkwamen voor de verdediging van mensenrechten en vrijheden, met name godsdienstvrijheid, in ons land;  

2. Dat wij niet hebben waargenomen dat de Stichting Pluralisme en Samenleving in haar bijna 20-jarig bestaan "Godsdiensten heeft bevorderd", wat geen deel uitmaakt van zijn doelstellingen, maar dat ze een positieve bijdrage heeft geleverd aan het zichtbaar maken en het verbeteren van de kennis van de religieuze diversiteit die in Spanje al bestaat - zoals in heel Europa-, en het ondersteunen van initiatieven ter bevordering van godsdienstvrijheid, dialoog, vreedzaam samenleving en de strijd tegen intolerantie in onze Samenleving;  

3. Dat de bovengenoemde steunmaatregelen in geen geval bedoeld zijn ter ondersteuning van de eredienst, salarissen van religieuze functionarissen, religieuze activiteiten of  pogingen tot bekering. Integendeel, de steun die religieuze minderheidsdenominaties ontvangen in het kader van Samenwerkingsovereenkomsten met de Staat (Joden, Moslims en Protestanten) is bedoeld om hen in staat te stellen de functies te vervullen die verband houden met hetgeen gesteld is in die overeenkomsten en om de daadwerkelijke uitoefening van het recht op godsdienstvrijheid te bevorderen. De hulp is ook bestemd voor de ondersteuning van sociale, educatieve of culturele projecten die door de Godsdiensten  worden ontwikkeld ten behoeve van de Samenleving als geheel.

In ieder geval worden alle activiteiten en uitgaven van religieuze minderheden die door de  Stichting Pluralisme en Samenleving worden gesubsidieerde gecontroleerd door middel van het strenge verslag  van een onafhankelijke externe controle, die ook ter beschikking  blijft van de financiële controleorganen van de staat, bijvoorbeeld de Rekenkamer, voor verificatie en inspectie";  

4. Dat, hoewel de Stichting Pluralisme en Samenleving is opgericht door een regering van de PSOE, het niet eerlijk is om haar te beschrijven als  "ideologische misdaad ten dienste van het sektarische doel van de [socialistische] regering". Er moge zich herinneren dat de Partido Popular, onder de regering van premier Mariano Rajoy, het handhaafde - hoewel met een drastische bezuiniging van 70% van het budget - en het positief waardeerde na een diepgaande studie waarin tal van andere stichtingen van de vorige regering werden opgericht, werden afgeschaft;  

5. Dat we het in ieder geval opvallend vinden dat de politieke partij die na PSOE en PP voor zijn functioneren de meeste miljoenen ontvangt van het publieke geld dat alle Spanjaarden betalen – ook Joden, moslims en Protestanten-, de symbolische economische schenking die religieuze minderheden met een Samenwerkingsovereenkomst met de Spaanse staat in dit land ontvangen (iets meer dan 450.000 euro per jaar in het geval van de protestantse Godsdienst) beschouwt  als een bedreiging "voor de werkelijke belangen van de Spanjaarden";  

6. Dat wij bovendien, als Protestantse christenen graag willen weten of de VOX-partij  van plan is naast dit niet-wetgevend voorstel, een voorstel of een alternatief in te dienen om de nog steeds bestaande discriminerende behandeling in Spanje te verbeteren wat betreft financiering en overheidssteun aan niet-katholieke Godsdiensten (bijvoorbeeld via de IRPF-box of een andere optie).

Ten slotte richten we ons met deze verklaring ook tot alle politieke krachten die in het Congres vertegenwoordigd zijn – inclusief de VOX partij – om hen te vragen  zich in te spannen om het werk dat de belangrijkste religieuze Godsdiensten  in ons land al tientallen jaren doen, door middel van interreligieuze dialoog en verschillende particuliere of collectieve initiatieven ten gunste van vrijheden, mensenrechten, vreedzame integratie en Samenleving van burgers te kennen, te waarderen, te respecteren en te ondersteunen
Vergeet niet dat, hoewel Spanje een niet-confessionele staat is, en het is goed dat het dat is, de Spaanse samenleving toch pluralistisch en divers is, ook op religieus gebied.  

ONDERTEKEND

Manel Rodríguez Dominguez Voorzitter

Carolina Bueno Calvo
Eerste Secretaris


Financiën

Hartelijk dank voor uw bijdragen, die wij dit jaar tot nu toe mochten ontvangen!

In twee gedeelten kon € 5.000 naar Spanje worden overgemaakt voor de predikantssalarissen.

Voor pensioenen maakten wij inmiddels dit jaar € 725 over.  

Om ook volgend jaar weer de kerk in Spanje te kunnen steunen, doen wij opnieuw een beroep op U.  

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening

NL08FVLB 0226.110.753

t.n.v. Stichting Het Evangelie in Spanje te Zeist.

 

G.B. van Delft                                        Penningmeester


Hulp

Wij kunnen allerlei hulp goed gebruiken!

Misschien kan iemand een QR-code voor ons aanmaken en een bijbehorende betaalpagina.
Misschien heeft iemand een goede suggestie om de website
www.evangelie-in-spanje.nl wat meer ‘bij de tijd’ te brengen.

Misschien kunt u het bestuur uitbreiden.
Met een vice-voorzitter, een penningmeester en een secretaris (m/v) voldoen we echt niet meer aan de regels van goed bestuur, en daar voelen we ons niet gelukkig mee.

Echt, we hebben u hard nodig. Kom over, en help ons!

Ook dingen als boekjes rapen, vouwen en nieten e.d. kosten tijd. 
We doen het zelf, en dat scheelt veel geld dat zo ten goede komt aan het werk in Spanje.

Maar zonder u…… wordt het echt moeilijk…  


  Als gewoonlijk eindigen we met een stukje Spaanse cultuur, een gebed, een lied, een gedicht. Dit keer het lied 'Años' (Jaren) dat beschrijft hoe met het verloop van de jaren onze kijk op het leven ongemerkt kan veranderen... De tekst van Luis Peñas werd bekend door Pablo Milanés, een in Spanje zeer geliefde zanger, die vorig jaar overleed. Hier de link om het te horen via youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JxQNqQ-CFUY